آرش سلطانعلی


سوابق حوزه کسب و کار

  • مشاور ارشد تبلیغات و برندسازی
  • استاد دانشگاه نویسنده مقالات و کتاب های برند سازی
اطلاعات بیشتر ...

سوابق حوزه هنری

  • گالری دار و کارشناس آثار هنری
  • موسس و صاحب امتیاز مرکز هنری ایده
اطلاعات بیشتر ...

مقالات