بیوگرافی 

دکتر آرش سلطانعلی

    مشاور توسعه کسب و کار 

    مارکتینگ برندینگ و تبلیغات

     استاد دانشگاه

    نویسنده مقالات و کتاب‌های برندسازی

مشاور کسب و کار، مارکتینگ و برندینگ از سال ۱۳۸۰ تاکنون

استاد دانشگاه، نویسنده مقالات و کتاب‌های برندسازی از سال ۱۳۸۶ تاکنون

مدرس دوره های تخصصی مدیریت، تبلیغات، مارکتینگ و برندسازی از سال ۱۳۸۶ تاکنون طراح گرافیک، مدیر هنری و مدیر تبلیغات، از سال ۱۳۷۱ تاکنون مؤسس و صاحب امتیاز مجموعه فرهنگی، هنری، آموزشی و پژوهشی ایده از سال ۱۳۸۸ تاکنون مؤسس و صاحب امتیاز گالری هنری ایده از سال ۱۳۸۸ تاکنون مؤسس و صاحب امتیاز انتشارات ایده از سال ۱۳۹۰ تاکنون مؤسس و صاحب امتیاز آژانس برندینگ ایده از سال ۱۳۷۱ تاکنون