پروژه ها – شرکت دارویی هلیوس

لوگو هلیوس

معرفی برند و فعالیتهای آن

ﺷﺮﮐﺖ “ﻫﻠﯿﻮس” ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ “ﭘﺎرس ﮔﯿﺘﺎ دارو” در ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و وارد ﮐﻨﻨﺪه داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﺷﺮﮐﺖ “ﻫﻠﯿﻮس” ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ درﻣﺎن ﺑیماری ﻫﺎ از ﺑﻬﺘرین ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داروﯾﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

هدف برند

ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎه ذﻫﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻ در ﺑینﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داروﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ارزیابیﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﯿﻖ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﻣﺮۀ ده ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄرح در ﺻﻨﻌﺖ داروﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۴۰۴

اهداف کلان

 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
 •  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻌﻠﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
 • ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﻣﺮه ده ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ داروﺋﯽ در اﯾﺮان

اهداف خرد

 • ﻋﺪم استفاده ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
 • اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ داﺋﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘیشرﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
 • اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز تعیین ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ
 • ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎردان اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

چشم انداز برند

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزیابیﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﯿﻖ از ﻣﻨﻈﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﻋﻢ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ، اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻓروش و ﻫﻤﮑﺎران در ارﮐﺎن ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب،  ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ سریع و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘریان و ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﻣﺮۀ ده ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄرح در ﺻﻨﻌﺖ داروﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۴۰۴

ماموریت برند

ﻣﺎ در “ﻫﻠﯿﻮس” ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﺛﺮ ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﻣروزی، ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﻋﻢ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺐ، اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻓروش ﻫﻤﺴﻮ و ﻫﻤﺮاه و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﺪل و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه، در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﺠربه ﺣﺲ ﺧﻮب را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ و در ﺗﻼﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری و اﺟﺮای ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﺘﻮازن ﺳﻪ رﮐﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب، ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺳریع و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘریان ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزیم.

ارزش های برند

 • ﻫﻠﯿﻮس در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد، اﺻﻮل زیر را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ:
 • در ﭘیشﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ، اﻧﺴﺎنﻣﺪاراﻧﻪ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﮑریم ﺷﺨﺼﯿﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن
 • در ﭘیش ﮔﺮﻓﺘﻦ روﺣﯿﻪ ﺗﻮاﺿﻊ، اﺟﺘﻨﺎب از دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﻏرور و ﺗﮑﺒﺮ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ دﯾﮕﺮان
 • در ﭘیش ﮔﺮﻓﺘﻦ روﯾﮑﺮدی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻌﺎرﺿﺎت، اﺑﻬﺎﻣﺎت، ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ
 • ﺗﮑﯿﻪ و ﺗﺄیید ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﻋﻢ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ، اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزیع و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 • در پیش ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺗﻼش و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮﭼﻪ ﺑیشتر ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 • ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺣﯿﺚ ارﮐﺎن ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ارﺗﻘﺎی ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮﭼﻪ ﺑیشتر
 • ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃریق رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑین اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر
 • ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زیست در ﻗﺎﻟﺐ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ، ﺧﯿریه

ویژگی های برند

 • ﻫﻠﯿﻮس در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﺋﯽ؛ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ، ﯾﮑتا و ﻋﻤﻠﮕﺮاﺳﺖ.
 • ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
 •  دارای روﺣﯿﻪ ﺟﻨﮕﻨﺪه و ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ
 • دارای روﺣﯿﻪ ﻣﻨﻌﻄﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﺳﺖ
 • دارای ﻧﮕﺎه واﻗﻊ بینانه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزاریابی
 • اﺗﺨﺎذ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﺎرﮐتینگ
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ Customized ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار

شخصیت برند

ﻫﻠﯿﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺧﻼق، ﭘﺮاﻧرژی، ﺧﻮشﭘﻮش، ﺧﻮشﺑﺮﺧﻮرد، ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﮐﻪ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ وی و ﻣﻌﺮﻓﯽ او ﺑﻪ ﺳﺎﯾرین اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

آرکتایپ  برند

Caregiver  /  Sage  /  Creator

لحن برند

Polite /  Official  /  Certain /  Conclusive / Definitive

 

 

جوهره برند

ﻧﻮآوری  –  Innovation

پیام اصلی برند

ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯽ بیماران ﺧﻮد ﺑیاندیشید ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ، ﺳﻼﻣﺘﯽ و درﻣﺎن بیماران ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

تگ لاین برند

نوآوری برای سلامتی شما 

!Innovation for your healthy life

 

ﻓﻠﺴﻔﻪ انتخاب نام هلیوس

ﻫﻠﯿﻮس درﻣﺎﻧﮕﺮ و ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

 

سمبل های مرتبط با هلیوس

ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ

درﻣﺎن

ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ

ﻣﺮدی ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎ

ﭼﻬﺎر اﺳﺐ و اراﺑﻪ

ﮔﺮدش ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ

ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر و روﺷﻨﯽ

ﺗﻼﻟﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﻫﺎﻟﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ دور ﺳﺮ

طراحی هویت یکپارچه سازمانی

(Corporate Identity)