مدیریت برند

دوره جامع مدیریت برند
 • استراتژی های بازاریابی
 • ارتباط بازاریابی و برندسازی
 • تکنیکهای قیمت گذاری
 • تکنیکهای طراحی محصول
 • تکنیکهای ترویج فروش
 • مدیریت کانال های توزیع
 • ارتباطات یکپارچه بازاریابی
 • فلسفه برند، برند مانترا
 • جوهره برند
 • فوائد برند
 • ویژگی های برند
 • آگاهی و تداعی برند
 • تصویر برند، جایگاه سازی، وعده برند
 • ارزش ویژه برند
 • مدیریت استراتژیک برند
 • تجربه مشتری
 • نقاط تماس برند با مشتریان
 • کسب و حفظ مشتریان
 • توسعه ارتباط و افزایش مشتریان
 • تدوین ماموریت و چشم انداز برند
 • برندسازی درون سازمانی
 • ایجاد فرهنگ سازمانی
 • مدل های کسب و کار
 • مدل های برندسازی
 • برندسازی برندهای خدماتی
 • هویت بصری، شنیداری و کلامی برند
 • یکپارچگی و انسجام اجزای برند
 • نامگذاری برند
 • شعار برند، موسیقی برند
 • حواس پنجگانه و احساسات در برندسازی