اصول و فنون مذاکره

 • تعاریف و مبانی مذاکره
 • انواع روشهای مذاکره
 • شناخت مذاکرات غیر اصولی

مذاکره سخت

موضعگیری و پافشاری بر مواضع

مذاکره ملایم

مسالمت جوئی و نرمش در مذاکره

 • مذاکره اصولی (برنده – برنده)
 • اهمیت روابط انسانی و اصول روانشناسی در مذاکره موفق
 • ارتباطات غیر کلامی ((BODY LANGUAGE
 • مذاکره هدفمند و بررسی روش های موفق مذاکره
 • چگونگی ارتقاء توانایی های فردی مذاکره کنندگان
 • مهارتهای مذاکره
 • برقراری ارتباط موثر
 • بایدها و نباید ها در مذاکره
 • شناخت رفتار مخاطب (شخصیت شناسی در مذاکره)
 • مهارت های لازم در برخورد با مخاطب
 • تکنیک های ملاقات با مخاطب
 • تکنیک های مذاکرات فروش