خدمات

سنجش قیمت آثار هنری

سنجش قیمت آثار هنری اولین قدم در قیمت گذاری آنها است، امری که با رشد همه جانبه بازارهای هنری همچون حراجی ها، آرت فرها و نمایشگاه های هنری بر ضرورت خود صحه می گذارد. اگر مولفه های اولیه سنجش قیمت یک اثر هنری را بر اساس ویژگی های خود اثر بسنجیم، باید به نکات زیر توجه کنیم:

قدمت و تاریخ اثر، مقوله، سبک، مکتب و جنبش اثر در بستر تاریخ هنر، زمینه و بافتار تاریخی- اجتماعی- سیاسی اثر، اهمیت اثر، متریال و تکنیک، مهارت و کیفیت اثر هنری، ابعاد، دارا بودن ارزش زیبایی شناسی، معنا و موضوع اثر، منحصر به فرد بودن، اصالت، داشتن مخاطب، خلاقیت هنرمند در شیوه کشف و بیان هنری، ارتباط ساختار و فرم اثر با قصد هنرمند و در آخر نیت هنرمند.

پس از آن نیز توجه به فضای بازار هنر و دیگر قیمت گذاری ها توسط ارزیابان و کارشناسان هنری در آرت فرها، حراجی ها و نمایشگاه ها مساله قابل اهمیتی است.

آرش سلطانعلی مشاور ارزیابی آثار هنری
آرش سلطانعلی مشاور هنری

ب: نقش متریال، مهارت، معنا، مخاطب و… در سنجش قیمت اثر هنری

متریال و تکنیک هنری

متریالی که یک هنرمند در خلق یک اثر به کار می برد، بر قیمت آن تاثیرگذار است. همچنین تناسب و همخوانی با مفهوم اثر نیز در این مورد بی تاثیر نیست. تکنیک بکار رفته هم باید به بهترین شیوه پتانسیل درونی متریال را آزاد کند.

مهارت و کیفیت اثر هنری

کیفیت یک اثر به میزان مهارت هنرمند در استفاده از متریال و تکنیک بکاربرده شده دارد. امری که در ماندگاری اثر نیز در طول زمان موثر است. همچنین هماهنگی فرم، محتوا و بیان هنری او نیز به کلیت فیزیکی اثر کمک می کند.

داشتن ارزش زیبایی شناختی

ارزش زیبایی شناختی همواره با میزان درک حسی بالا و واکنش زیبایی شناسانه در ادراک مخاطب سنجیده می شود. بدین معنی که اثر باید از لحاظ عاطفی مخاطب را درگیر کرده و به او حس زیبایی شناسانه القا کند.

معناو مفهوم اثر

معنا و مفهوم در آثار بازنمودی و مفهومی-در هنر معاصر- باید قابل درک و نیز متناسب با فرم و قصد هنرمند باشند.

موضوع اثر

موضوع اثر مانند سطح بیرونی مفاهیم و درون مایه اثر عمل می کند و باید بتواند ارتباط لازم را مابین لایه های عمیق تر معنا و صورت آشکار شده اثر برقرار کند و متناسب با درونیات آن باشد. انتخاب درست موضوع در بازنمایی یک مفهوم پتانسیل های آن را آزاد کرده و به درک بهتر آن نیز توسط مخاطب کمک می کند.

 منحصر به فرد بودن

آنچه یگانگی، خاص و منحصر به فرد بودن یک اثر را مشخص می کند تلاش هنرمند برای بیان درونیات و دغدغه هایش به شیوه ای شخصی و خلاقانه است. این امر ممارست زیادی می طلبد و از پس سال ها آموزش، تجربه و آزمون و خطا برمی آید تا بتواند به بیان درستی از برآیند زیست درونی اش با آموزه ها و مفاهیم مورد نظر خود برسد.

داشتن مخاطب

امری که در فلسفه هنر به طور کلی مطرح می شود مخاطب داشتن اثر هنری است و در مباحث تخصصی تر نیز میزان ارتباط مخاطب، ادراک او و توجه کلی و عمومی که به اثر می شود مورد توجه قرار می گیرد.

اصالت

اصالت یک اثر به معنای تعیین درست انتساب یک اثر به هنرمند است. امری که نیازمند دانش تخصصی ارزیابی آثار است و از شناخت ویژگی هایی مانند شاخصه های فیزیکی اثر، شناخت هنرمند، دوران کاری او، آثار خلق شده، مالکان و وارثان اثر و… بدست می آید.

ابعاد اثر

در بعضی از آثار انتخاب درست ابعاد و اندازه، در انتقال بهتر پیام، مفهوم و یا حس زیبایی شناختی ضروری است. برای مثال آثاری که یک واقعه تاریخی و تراژیک را بازنمایی می کنند درابعاد بزرگ تر تاثیر حسی عمیق تری بر مخاطب دارند. همچنین اندازه آثار در تعیین قیمت آنها نیز تعیین کننده است.

ج: نقش نیت، خلاقیت و ارتباط فرم با قصد هنری در سنجش قیمت اثر

نیت و قصد هنرمند

آشنایی با آنچه یک هنرمند قصد بازنمایی آن را در یک اثر، مجموعه کاری و یا طول دوران حرفه ای اش دارد و بیشتر به شکل یک درون مایه و مفهوم کلی در آثارش پنهان است در تفسیر و ارزیابی عناصر و شاخصه های موجود در یک اثر کمک کننده است.

ارتباط ساختار و فرم اثر با قصد هنرمند

سنجیدن اثر هنری خلق شده با آنچه هنرمند از طریق استیت منت، صفحه شخصی، مصاحبه و… طرح می کند ما را به ارزیابی میزان موفقیت او در هماهنگ کردن فرم اثر با محتوای ذهنی اش یاری می رساند.

خلاقیت هنرمند در شیوه کشف و بیان هنری

می توان گفت خاص بودن هر اثر هنری در کار یک هنرمند، به میزان فردی کردن شیوه درک و دریافت اش از جهان اطراف و مقولات ذهنی اش باز می گردد. اینکه مفاهیم و ایده ها تا چه اندازه از صافی شیوه زیستی و من شخصی او گذر کرده اند و بیان شخصی او را با خود دارند.

سنجش قیمت آثار هنری توسط جناب آقای دکتر آرش سلطانعلی در کنار مشاوره و ارزیابی حرفه ای ایشان، خریداران و مجموعه داران محترم را به بهترین وجه در خرید و فروش آثار هنری یاری خواهد کرد.

آرش سلطانعلی مشاور هنری