پروژه همراه اول

برندسازی مجدد و تدوین دستور العمل یکپارچه هویت برند

 1. تحقیقات و مطالعات و پژوهش بازار
 2. تدوین سند جامع استراتژی برند
 3. ایجاد جایگاه ذهنی و هویت بنیادی برند بر مبنای ایجاد تمایز
 4. طراحی و تدوین تمامی ابعاد هویت ظاهری برند شامل هویت بصری، کلامی و شنیداری
 5. طراحی، تولید یا توسعه محصول و قیمت گذاری محصول بر مبنای هویت برند
 6. تدوین برنامه توزیع متناسب با جایگاه و هویت برند
 7. تدوین برنامه جامع تبلیغات و بازاریابی و روابط عمومی و برنامه های ترویج فروش بر مبنای هویت و اهداف برند
 8. ایجاد، حفظ و توسعه وفاداری در مشتریان (مدیریت ارتباط با مشتریان) و استفاده از الگوهای جدید مصرف
 9. تدوین برنامه های سودآوری برند در آینده نزدیک و دور
 10. تدوین کتاب برند همراه اول Brand Book
 11. تدوین برنامه کمپین جامع نظام تبلیغات و ارتباطات و بازاریابی برند
 12. طراحی و اجرای کمپین های مختلف
 13. طراحی و اجرای پروژه همبانک – پروژه مشترک همراه اول با بانکهای سطح کشور
 14. طراحی و اجرای استراتژی مرچندایزینگ در سطح کشور
 15. طراحی و ایجاد نقاط فروش