نمونه کارها و پروژه ها – طراحی کاراکتر

طراحی کاراکتر برای آب میوه های گلشن

طراحی کاراکتر برای همراه اول

طراحی کاراکتر برای اسپری آلرژی

طراحی کاراکتر برای رنگسازی ایران

طراحی کاراکتر برای شرکت پیشگامان

طراحی کاراکتر برای پروتئین پرولند