طراحی نشانه

طراحی نشانه
 • آشنایی با لوگو‌ها، تاریخچه و انواع لوگو
 • روابط متقابل فرم‌ها در جهت خلق طراحی لوگو
 • شناخت فضای مثبت و منفی
 • شناخت قابلیت‌های انواع کادرها (مربع، مثلث و دایره) و انواع خطوط
 • لوگو‌های انتزاعی (هندسی و آزاد)
 • انواع شیوه‌های استیلیزاسیون (خط، سطح و حجم)
 • لوگو‌های تصویری (شمایلی، استعاری و انتزاعی)
 • طراحی پیکتوگرام
 • کاربرد نقوش و رنگ در طراحی لوگو
 • شناخت انواع ابزارها و روش‌ها در خلق و طراحی انواع لوگو‌ها
 • درک و خلق مفهوم در طراحی لوگو
 • تلفیق لوگو با نوشته (لوگوتایپ)
 • لوگو نوشته و انواع آن به لحاظ فرم و کارکرد
 • تعاریف، پیشینه و انواع سرلوح
 • تمایز سرلوح (لوگو نوشته عنوان نشریات) از دیگر لوگو‌های نوشتاری
 • اجرای پروژه طراحی از اتودهای اولیه تا اجرای نهایی و ارائه