تعریف آژانس و انواع آن

تعریف گردش اطلاعات و دلایل نیاز به آن

معرفی فرآیندهای مرتبط با تبلیغات (خلاقیت، برنامه‌ریزی، مدیریت پروژه و…)

معرفی فرآیندهای عمومی مرتبط با همه کسب و کارها (مدیریت منابع انسانی، کنترل موجودی، مالی، تدارکات،

دفاتر تبلیغاتی با اهداف متفاوت (آژانس تبلیغاتی، رسانه‌ای، گرافیک، چاپ و…)

گزارش‌دهی (درون سازمانی-برون سازمانی)

مدیریت منابع (تجهیزات- مالی- انسانی)

مشتری‌مداری، نظرسنجی از مشتریان و اهمیت آن، رسیدگی به شکایات مشتریان
بهبود مستمر و اهمیت آن در بقا و رشد سازمانی