روانشناسی مخاطب و مهارت های ارتباطی

– ادراک ، فهم و استنباط صحیح

– شناخت کلیشه های رفتاری

– تاثیر برای حسن تفاهم و ایجاد روابط دوستانه

– بدست آوردن شناخت عمیق از خود

– بدست آوردن درک بهتر از دیگران

– قابلیت تطبیق با دیگران و ساختن ارتباط موثر

– توسعه مهارت های ارتباطی فردی و اجتماعی