دیجیتال برندینگ

سرفصل های دوره:

۱- برندسازی و دیجیتالی شدن زندگی

۲- تفاوت دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال برندینگ

۳- نقش رسانه های اجتماعی در برندسازی و مروری بر تکنیکها

۴- نمونه های موفق دیجیتال برندینگ