مدیریت پروژه‌های تبلیغاتی

مدیریت پروژه های تبلیغاتی
 • تعریف پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی پروژه
 • ده گام بنیادین پروژه تبلیغاتی
 • گام اول، تحلیل محیط
 • گام دوم، تعیین هدف پروژه
 • گام سوم، تعیین مخاطب در بازار هدف
 • گام چهارم، تصمیمات استراتژیک و انتخاب مزیت رقابتی
 • گام پنجم، تعیین فکر تبلیغاتی موثر (Concept)
 • گام ششم، توجه به جایگاه محصول یا خدمت در منحنی محصول P.L.C
 • گام هفتم، بودجه پروژه تبلیغاتی
 • گام هشتم، تهیه پیام خلاق
 • گام نهم، تعیین رسانه های موثر در پروژه
 • گام دهم، ارزیابی اثربخشی تبلیغاتی
 • ارائه نمونه های پروژه های اجرا شده