تدوین استراتژی های زیرساخت برند

  • بیانیه های چشم انداز و ماموريت برند
  • تدوین ارزش‌های بنیادی برند
  • تدوین ويژگي‌ها و مزایای برند
  • تعیین جايگاه ذهنی برند
  • تعیین وعده و جوهره برند
  • تعریف شخصیت و هویت برند
  • تدوین استراتژی های توسعه خدمات برند، توزیع و قیمت گذاری، خدمات مشتریان