پروژه پنتر

برند سازی مجدد

  1. تحقیقات و مطالعات و پژوهش بازار
  2. تدوین سند جامع استراتژی برند
  3. ایجاد جایگاه ذهنی و هویت بنیادی برند بر مبنای ایجاد تمایز
  4. طراحی و تدوین تمامی ابعاد هویت ظاهری برند شامل هویت بصری، کلامی و شنیداری
  5. طراحی، تولید یا توسعه محصول و قیمت گذاری محصول بر مبنای هویت برند
  6. تدوین برنامه توزیع متناسب با جایگاه و هویت برند
  7. تدوین برنامه جامع تبلیغات و بازاریابی و روابط عمومی و برنامه های ترویج فروش بر مبنای هویت و اهداف برند
  8. ایجاد، حفظ و توسعه وفاداری در مشتریان (مدیریت ارتباط با مشتریان) و استفاده از الگوهای جدید مصرف
  9. تدوین برنامه های سودآوری برند در آینده نزدیک و دور
  10. نظارت و آموزش