نمونه کارها و پروژه ها – طراحی خبرنامه

خبرنامه مدرسه عالی مدیریت ایرانیان