دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات

الف: ارتباطات و تشریفات

اصول طلایی ارتباطات اثربخش

قوانین برخورد مطلوب با میهمانان

قانون طلایی تشریفات

آداب احترام گذاشتن

اصول طلایی تشریفات

اصول نقره ای تشریفات (پانزده اصل پذیرایی)

ارتباطات غیرکلامی (Body Language)

وظایف تشریفاتی مامورین پذیرایی

 

ب: بهداشت و نظافت

توصیه های مهم نظم و نظافت (فردی، تجهیزات و محیط)

بهداشت فردی

بهداشت محیط کار

بهداشت وسایل کار

بهداشت مواد غذایی

چک لیست بهداشت فردی

چک لیست بهداشت محیط کار

 

روز دوم

 

ج: سرویس دهی

اصول چیدمان و میزآرایی

سرویس دهی آمریکایی، اروپایی و روسی

چیدمان بین المللی میز پذیرایی

تفاوت های پذیرایی جلسات عمومی و ویژه

بایدها و نبایدهای پذیرایی

حداقل های یک پذیرایی بین المللی

اصول پذیرایی جلسات مدیران

چک لیست پذیرایی جلسات

تمرین چیدمان و میزآرایی