عنوان دوره آموزشی: اصول و فنون مذاکره و ارتباط با مشتریان

مدرس: آرش سلطانعلی

 

سرفصل های دوره:

۱-مبانی و اصول ارتباط با مشتریان (crm) و مشتری مداری

۲- شناخت ، ضرورت و طبقه بندی مشتریان و تکنیکهای مواجهه با مشتری

۳- شناخت نقاط تماس با مشتری

۴- عناصر موثر بر مشتری مداری و وفادارسازی مشتریان

۵- فرایند ارتباط و مواجهه با مشتریان شاکی

 ۶- فرآیند رسیدگی به شکایات

۷- صدای مشتری و عکس العمل به آن

۸- رفتارشناسی مشتری

۹- راهکارهای شناخت نیاز مشتری

۱۰- آشنایی با استانداردهای مربوطه

۱۱- بررسی و تحلیل ابعاد رضایت مشتری