تدوین کمپین جامع تبلیغات و بازاریابی

  • تدوین برنامه کمپین تبلیغات برند
  • تدوین برنامه کمپین بازاریابی برند
  • تدوین برنامه کمپین روابط عمومی برند
  • تدوین نظام برند در شعب و نمایندگی ها
  • تدوین برنامه های برند در زمینه عمل به مسئولیت های اجتماعی