تدوین کمپین جامع تبلیغات و بازاریابی

[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -40px 0px”]

[title text=”تدوین کمپین جامع تبلیغات و بازاریابی”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

  • تدوین برنامه کمپین تبلیغات برند
  • تدوین برنامه کمپین بازاریابی برند
  • تدوین برنامه کمپین روابط عمومی برند
  • تدوین نظام برند در شعب و نمایندگی ها
  • تدوین برنامه های برند در زمینه عمل به مسئولیت های اجتماعی

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ margin=”-14px 0px 0px 0px” class=”moshavere-col”]

[ux_image id=”3579″]

[/col]

[/row]

[/section]