مشاوره برندینگ

  • تحقیقات بازار و مشاوره بازاریابی مبتنی بر برند

  • استراتژی راهبردی برند

  • نامگذاری بر اساس استراتژی های سازمان

  • طراحی لوگو و ایجاد هویت بصری برند

  • تدوین محتوا و روشهای ارتقا برند

  • انتخاب روش تبلیغات و استفاده از مزیت های رقابتی در تبلیغات

  • تقویت برند و افزایش نفوذ برند در اذهان