روانشناسی مخاطب و مهارت های ارتباطی

مدرس: آرش سلطانعلی

دوره آموزشی مهارت های ارتباطی، حاوی رهنمودهای مفیدی است به منظور روانشناسی مخاطب و توانائی ایجاد رابطه موثر که برای همه افراد در مواجهه  با مخاطب خود، چه در خانواده، محل کار، با همکاران و یا مشتریان وقتی بصورت حضوری و یا تلفنی یا … با آنها برخورد می کنند، کارآمد می باشد. مقصود از روانشناسی، صرفا”  در جهت نیل به هدف رضایت مخاطب شما از ارتباط است نه به معنی اصول و قواعد علم روانشناسی. بطوری که مخاطب هدف، بعد از برخورد با شما احساس خوشایندی نسبت به شما و گذر زمان در آن ساعت و روز کاری بدست می آورد.

همه افراد در برخورد با مسائل ، واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند. چیزی که قابل تغییر نیست ، واکنش سریع الوقوع افراد در برخورد و مواجهه با مسائل است. تفکر غلط اغلب افراد در اجتماع اینست: من همینم که هستم و حاضر به تغییر روش خود نیستم ! مطالعه این واکنش ها ما را به اصل تقسیم بندی کلیشه های رفتاری و گروه بندی شخصیت ها هدایت میکند. بررسی نوع نگاه هر یک از این گروه ها به دنیا و زندگی و فراگیری بایدها و نبایدها در رفتار و تعامل با هر یک از این گروه های شخصیتی و شیوه برقراری ارتباط با هر یک از آنها از جمله موضوعات آموزشی این دوره است.

 اهداف دوره:

– ادراک ، فهم و استنباط صحیح

 – شناخت کلیشه های رفتاری

  – تاثیر برای حسن تفاهم و ایجاد روابط دوستانه

 – بدست آوردن شناخت عمیق از خود

 – بدست آوردن درک بهتر از دیگران

 – قابلیت تطبیق با دیگران و ساختن ارتباط موثر

  – توسعه مهارت های ارتباطی فردی و اجتماعی