آرشیو دسته بندی: دسته‌بندی نشده

What Business Possibilities Is definitely – and What it Can be Not you reference many businesses apply to acquire business bills is to employ a business choices agency. Your company has to have a classic of a minimum of three years. Seed money Businesses require a constant earnings to have care of common expenses like […]

What Business Options Is going to be — and What it Can be Not you tool many organisations employ to obtain business debt is to use a business selections agency. Your business has to have a classic of a minimum of three years. Seed money Businesses require a constant income to have care of normal […]

What Business Possibilities Is — and What it Is undoubtedly Not one particular powerful resource many organisations work with to acquire business monetary is to use a business recovery agency. Your company has to have a classic of a the least 3 years. Working capital Businesses call for a constant earnings to take care of […]

What Business Opportunities Is – and What it Is Not one particular useful resource many businesses employ to gather business bad debts is to employ a business series agency. Your business has to have a classic of a minimum of 3 years. Working capital Businesses require a constant earnings to have care of natural expenses […]

What Business Possibilities Is going to be — and What it Is Certainly not ۱ source of information many organisations work with to obtain business credit is to employ a business collections agency. Your company has to have a classic of a minimum of 3 years. Working capital Businesses require a constant cashflow to consider […]

What Business Chances Is without question — and What it Is definitely Not really one particular useful resource many organisations employ to collect business obligations is to employ a business collections agency. Your company has to have a classic of a minimum of three years. Seed money Businesses require a constant cashflow to take care […]

What Business Opportunities Is definitely — and What it Is usually Not really you useful resource many businesses work with to collect business debts is to use a business collection agencies agency. Your business has to have a classic of a the least 3 years. Seed money Businesses require a constant cash flow to take […]

سرفصل های دوره: مبانی کوچینگ کوچینگ چیست تفاوت کوچینگ با مشاوره، آموزش و … نحوه ارائه کوچینگ ابزارهای کوچینگ به چه کسی کوچ می گویند؟ مهارت های مورد نیاز کوچ ایجاد روش شخصی در کوچینگ ضرورت کنترل و نظارت در سازمان ها مدیریت فرآیند تغییر روش های ارزیابی کارکنان اصول و توانایی های ارتباطی به […]

سرفصل های دوره: ۱- برندسازی و دیجیتالی شدن زندگی ۲- تفاوت دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال برندینگ ۳- نقش رسانه های اجتماعی در برندسازی و مروری بر تکنیکها ۴- نمونه های موفق دیجیتال برندینگ …

ارائه تعاریف ، مفاهیم علمی ، اصول نظری و استاندارد های تبلیغات . تحلیل ساختار عملکردی پروژه ها و کمپین های تبلیغاتی . معرفی شرح وظایف و جانمایی نقش سازمانی کپی رایتر در یک آژانس یا کمپین تبلیغاتی . بررسی تأثیر تفکر استراتژیک در طراحی محتوای یک کمپین تبلیغاتی . بررسی حوزه های گوناگون ادبیات […]