کوچینگ

[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -40px 0px”]

[title text=”کوچینگ Coaching”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px” border=”0px 0px 0px 0px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” class=”.moshavere-col”]

  • کوچینگ استارت اپ ها (Startup Coaching)
  • کوچینگ مدیران کسب و کار ها (Business Coaching)
  • مدیریت فرآیند تغییر
  • ارزیابی کارکنان
  • اصول و توانایی های ارتباطی
  • ایجاد تحرک در کسب و کارها (Motivation)
  • رهبری فعالیت ها در سازمان
  • بهبود ساختار سازمانی
  • بهبود فرآیند های تصمیم گیری
  • طبقه بندی تصمیم ها

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”.moshavere-col”]

[ux_image id=”4180″]

[/col]

[/row]

[/section]