پیشگامان

[section padding=”0px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3640″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

 • عارضه یابی سازمانی
 • تحقیقات بازار، بررسی عوامل فروش و مصرف کنندگان خانگی و سازمانی
 • تدوین راهبردهای مدیریت و توسعه بازار

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

عارضه یابی سازمانی

 • جمع آوری اطلاعات کامل سازمان در حوزه های
  • فرآیندها و سیستم ها
  • منابع انسانی
  • ساختار تقسیم وظایف و مسئولیت ها
  • فرهنگ سازمانی
  • مشتریان
  • تامین کنندگان
  • رقبا و همکاران
  • قوانین و مقررات
 • بررسی نتایج عملکرد ها
 • بررسی نقاط ضعف و قوت در قلمرو داخلی سازمان
 • بررسی فرصت ها و تهدید های قلمرو محیط بیرونی سازمان
 • شناسایی عارضه ها، علت ها و ریشه های مسائل و اولویت بندی آن ها
 • جمع بندی شواهد دال بر وجود عارضه و استخراج عارضه های اصلی در حوزه نتایج عملکرد
 • برقراری روابط علت و معلولی بین عارضه ها و علل اصلی بروز آن ها
 • ارائه راه کار های مبتنی بر عارضه یابی برای رفع یا کاهش عارضه ها

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

تحقیقات بازار، بررسی عوامل فروش و مصرف کنندگان خانگی و سازمانی

 • بررسي سهم ذهني برند در بين مخاطبان
 • بررسي ميزان وفاداري برند در بين مخاطبان
 • بررسي اثربخشي تبليغات گذشته برند
 • بررسي سطح آگاهي و رضايتمندي مخاطبان از خدمات پس از فروش
 • بررسي جايگاه برند در بين رقبا
 • بررسي مصرف کنندگان برند براساس ويژگي هاي دموگرافيک شامل (سن،جنس،تحصيلات،سطح درآمد و…)
 • بررسي جايگاه و تحليل قيمت گذاري برند
 • بررسي ترجيح نحوه خريد مصرف کنندگان
 • بررسي و تحليل نحوه برخورد و ارائه اطلاعات صحیح توسط نيروهاي روش و خدمات پس از فروش

روش تحقیق

 • این تحقیق با استفاده از روش کمی صورت گرفت و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بصورت مصاحبه حضوری بوده است.
 • مصاحبه رودررو(FTF)، طول مدت هر مصاحبه: حدود 10 دقیقه
 • در راستای اهداف تحقیق به منظور کسب اطلاعات در خصوص وضعیت برندها و سهم بازار در انواع بسته های خدمات، سنجش میزان آگاهی خریداران از برند، قیمت بهینه، میزان وفاداری به برند و…این پروژه نیازمند تکمیل پرسشنامه در دو گروه مصرف کنندگان و فروشندگان بوده است.
 • لذا این تحقیق در سه سطح نمایندگان فروش، مصرف کنندگان خانگی و مصرف کنندگان شرکتی اجرا شده است.

گروه هدف

 • در حوزه ADSL مردهای بین 16 تا 50 سال و خانم ها 20 درصد مشتریان انتخاب کننده هستند. با توجه به نوع سرویس و قیمت در کلاس های مختلف اجتماعی می توان استفاده کرد. درحوزه پهنای باند شرکت ها و سازمان ها تارگت بوده اند. تصمیم گیران اصلی مدیران IT و یا مدیران میانی هستند. در خصوص اینرنت مرکزی مدیران برج ها تصمیم گیر هستند (اکثرا مردان سن بین 40 تا 60 سال) و اما TD-LTEمخصوص نسل جوان و High-tech است.

قلمرو جغرافیایی

 • در خصوص ADSL برای فاز اول شهرهای فروش مستقیم. از هر منطقه کشور 12 استان به عنوان نمونه انتخاب شدند. شمال شرق – شمال غرب – شرق – مرکز – غرب – جنوب شرق – جنوب – جنوب غرب ، از هر منطقه 2 استان برای نمونه.


[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span__sm=”12″]

تدوین راهبردهای مدیریت و توسعه بازار

 • موقعیت استراتژیک سازمان با توجه به تأثیرات عوامل داخلی و بیرونی، چیست؟
 • میزان اثرگذاری عوامل داخلی و بیرونی چقدر می‌باشد؟
 • مهترین رویکردهای استراتژیک سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Simple Center” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”60px” height=”300px”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_gallery ids=”4059,4060,4061″ type=”slider-full”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Simple Center” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”60px” height=”300px”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”left”]

طراحی هویت یکپارچه سازمانی (Corporate Identity)

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″]

[ux_gallery ids=”3735,4022,4023,4024,3736,3737,4025″ type=”slider-full” slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Simple Center” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”60px” height=”300px”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”left”]

طراحی کاراکتر

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″]

[ux_gallery ids=”4017,4018,4019″ type=”slider-full” slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Simple Center” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” padding=”60px” height=”300px”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ align=”left”]

مجموعه آگهی های تبلیغاتی

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″]

[ux_gallery ids=”3694,3695,3696,3697,3698,4014″ type=”slider-full” slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″]

[/col]

[/row]

[/section]