عارضه یابی سازمانی

[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -40px 0px”]

[title text=”عارضه یابی سازمانی”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row v_align=”equal” h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px 0px 0px”]

 • جمع آوری اطلاعات کامل سازمان در حوزه های
  • فرآیندها و سیستم ها
  • منابع انسانی
  • ساختار تقسیم وظایف و مسئولیت ها
  • فرهنگ سازمانی
  • مشتریان
  • تامین کنندگان
  • رقبا و همکاران
  • قوانین و مقررات
 • بررسی نتایج عملکرد ها
 • بررسی نقاط ضعف و قوت در قلمرو داخلی سازمان
 • بررسی فرصت ها و تهدید های قلمرو محیط بیرونی سازمان
 • شناسایی عارضه ها، علت ها و ریشه های مسائل و اولویت بندی آن ها
 • جمع بندی شواهد دال بر وجود عارضه و استخراج عارضه های اصلی در حوزه نتایج عملکرد
 • برقراری روابط علت و معلولی بین عارضه ها و علل اصلی بروز آن ها
 • ارائه راه کار های مبتنی بر عارضه یابی برای رفع یا کاهش عارضه ها

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”-13px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”3387″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]

[/section]