عارضه یابی سازمانی

 • جمع آوری اطلاعات کامل سازمان در حوزه های
  • فرآیندها و سیستم ها
  • منابع انسانی
  • ساختار تقسیم وظایف و مسئولیت ها
  • فرهنگ سازمانی
  • مشتریان
  • تامین کنندگان
  • رقبا و همکاران
  • قوانین و مقررات
 • بررسی نتایج عملکرد ها
 • بررسی نقاط ضعف و قوت در قلمرو داخلی سازمان
 • بررسی فرصت ها و تهدید های قلمرو محیط بیرونی سازمان
 • شناسایی عارضه ها، علت ها و ریشه های مسائل و اولویت بندی آن ها
 • جمع بندی شواهد دال بر وجود عارضه و استخراج عارضه های اصلی در حوزه نتایج عملکرد
 • برقراری روابط علت و معلولی بین عارضه ها و علل اصلی بروز آن ها
 • ارائه راه کار های مبتنی بر عارضه یابی برای رفع یا کاهش عارضه ها