طراحی و تدوین هویت سازمانی برند

 • فاز اول . طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، رنگها و فونتهای استاندارد سازمانی
 • فاز دوم . طراحی ساختار متریال چاپی
 • فاز سوم طراحی ساختار تبلیغات رسانه ای
 • فاز چهارم طراحی ساختار تبلیغات محیطی
 • فاز پنجم طراحی ساختار تبلیغات دیجیتالی
 • فاز ششم . طراحی ساختار آگهی های خدمات
 • فاز هفتم . طراحی ساختار لوازم اداری و یونیفورم‌ها
 • فاز هشتم . طراحی ساختار تشریفات و
 • فاز نهم . طراحی ساختار متریال نقاط فروش
 • فاز دهم . خلق شعارهای سازمانی و تبلیغاتی برند ساختار و لحن و شیوه نگارش متن‌های تبلیغاتی و نامگذاری خدمات برند
 • فاز یازدهم . خلق آهنگ و موسیقی و جینگل برند