برندسازی داینامیک

  • روندی جدید در طراحی برند
  • تکامل تکنولوژی، رسانه ، خلاقیت و جامعه
  • جان بخشی و پویاسازی هویت برند
  • طراحی هویت برای ارگانیسم های زنده و پویا
  • حفاظت از هویت داینامیک