تحقیقات بازاریابی

  • شناخت رقبا
  • ارزیابی جایگاه فعلی برند در بازار
  • مطالعه سهم ذهنی مخاطبین
  • طبقه بندی مخاطبین
  • مطالعه و شناخت بینش و رفتار مشتریان
  • مطالعه قدرت نفوذ برند در بازار
  • مطالعه و تحلیل جایگاه رقبا
  • مطالعه و بررسی نقاط تشابه و تمایز با رقبا
  • مطالعه و بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصت ها و تهدیدها در بازار(SWOT)