تحقیقات بازاریابی

[section padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -40px 0px”]

[title text=”تحقیقات بازاریابی”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px” border=”0px 0px 0px 0px”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” class=”.moshavere-col”]

  • شناخت رقبا
  • ارزیابی جایگاه فعلی برند در بازار
  • مطالعه سهم ذهنی مخاطبین
  • طبقه بندی مخاطبین
  • مطالعه و شناخت بینش و رفتار مشتریان
  • مطالعه قدرت نفوذ برند در بازار
  • مطالعه و تحلیل جایگاه رقبا
  • مطالعه و بررسی نقاط تشابه و تمایز با رقبا
  • مطالعه و بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصت ها و تهدیدها در بازار(SWOT)

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”.moshavere-col”]

[ux_image id=”3368″]

[/col]

[/row]

[/section]